| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |
Ïåñíè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû · äèñê 3

Воспроизвести Воспроизвести äèñê 3

Песни

ВоспроизвестиÝõ, äîðîãè    
ВоспроизвестиÁàëëàäà î ñîëäàòå    
ВоспроизвестиÅõàë ÿ èç Áåðëèíà    
ВоспроизвестиÍà áåçûìÿííîé âûñîòå    
ВоспроизвестиÇà òîãî ïàðíÿ    
ВоспроизвестиÁóõåíâàëüäñêèé íàáàò    
ВоспроизвестиÍå ñòàðåþò äóøîé âåòåðàíû    
ВоспроизвестиÐÿçàíñêèå ìàäîííû    
ВоспроизвестиÃîðÿ÷èé ñíåã    
ВоспроизвестиÆóðàâëè    
ВоспроизвестиÔðîíòîâèêè, íàäåíüòå îðäåíà    
Отметить:  Все | НетВыбранные: ВоспроизвестиВоспроизвести случайно
ПлейлистыДобавить кВоспроизвестиБольше