| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |

Воспроизвести Воспроизвести Ìàêñèì Ëåîíèäîâ - 2001 - Äàâàé çàêóðèì

Песни

ВоспроизвестиÝõ, äîðîãè    
ВоспроизвестиÃäå æ òû, ìîé ñàä    
ВоспроизвестиÄàâàé çàêóðèì    
ВоспроизвестиÂðàãè ñîæãëè ðîäíóþ õàòó    
ВоспроизвестиÒóìàí    
ВоспроизвестиÓñëûøü ìåíÿ, õîðîøàÿ    
ВоспроизвестиÌàõíåì íå ãëÿäÿ    
ВоспроизвестиÑîëîâüè    
ВоспроизвестиÇåìëÿíêà    
ВоспроизвестиÊàçàêè    
ВоспроизвестиÄàâíî ìû äîìà íå áûëè    
ВоспроизвестиÒåìíàÿ íî÷ü    
ВоспроизвестиÊîððåñïîíäåíòñêàÿ-çàñòîëüíàÿ    
Отметить:  Все | НетВыбранные: ВоспроизвестиВоспроизвести случайно
ПлейлистыДобавить кВоспроизвестиБольше