| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |

Воспроизвести Воспроизвести Âñå èëè íè÷åãî

Песни

ВоспроизвестиÂûáèðàåì ïëþñ    
ВоспроизвестиÂñå èëè íè÷åãî    
ВоспроизвестиÄàéòå âîçäóõà    
ВоспроизвестиÑìåñòè ïðèîðèòåòû    
ВоспроизвестиÑèãíàë    
ВоспроизвестиÒåðÿòü ñîçíàíèå îò ñ÷àñòüÿ    
ВоспроизвестиÄóøèò ìèð ãîðîäîâ    
ВоспроизвестиÊîãäà-íèáóäü    
ВоспроизвестиÐóä-áîè íîâîé ýðû    
ВоспроизвестиÏåðåëîìíûå ìîìåíòû    
ВоспроизвестиÌàòåìàòèêà    
Отметить:  Все | НетВыбранные: ВоспроизвестиВоспроизвести случайно
ПлейлистыДобавить кВоспроизвестиБольше