| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |

Воспроизвести Воспроизвести Ïîäóìàé êòî òâîè äðóçüÿ

Песни

ВоспроизвестиÈíòåðíåò ïèçäîáîëû    
ВоспроизвестиÌàãèÿ ñâîáîäû    
ВоспроизвестиÒû íàñòîÿùèé ëèøü âíóòðè    
ВоспроизвестиÑëîâî óáèâàåò    
ВоспроизвестиÏðîñòî ïîãóëÿåì    
ВоспроизвестиÑïðîñ ðîæäàåò ïðåäëîæåíèå    
ВоспроизвестиÓðàãàí    
ВоспроизвестиAll Colors Crew    
ВоспроизвестиÄåâî÷êè â ïîìîéêå    
ВоспроизвестиÌîè ñåêðåòû    
ВоспроизвестиÑëåçû    
ВоспроизвестиÏîäóìàé êòî òâîè äðóçüÿ    
Отметить:  Все | НетВыбранные: ВоспроизвестиВоспроизвести случайно
ПлейлистыДобавить кВоспроизвестиБольше