| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |

Воспроизвести Воспроизвести Ïóòåâîäèòåëü ïî ðóññêîìó ðîêó

Песни

ВоспроизвестиÍà-Íà-Íà    
Воспроизвестиß Ëå÷ó (Ñâîáîäà)    
ВоспроизвестиÑòàðûé Íîâûé Äåíü    
ВоспроизвестиÊîí÷èëèñü Íàðêîòèêè    
ВоспроизвестиÈñïîð÷åííîå Íàñòðîåíèå    
ВоспроизвестиÄåíü Ðîæäåíèÿ    
ВоспроизвестиÌû Ñ Áàåì    
ВоспроизвестиÑíåãîâè÷êè    
Воспроизвести×åìïèîíêà    
ВоспроизвестиÏðî Ñîáà÷åê    
ВоспроизвестиÃëàç Íåóäà÷íàÿ Ëþáîâü    
ВоспроизвестиÏðîâàëèâàé Äîìîé    
ВоспроизвестиÑîðîê Òðè Ìîíåòû    
ВоспроизвестиÒðîëëåéáóñ 27    
ВоспроизвестиÒâîè Áîëüøèå Ñèñüêè    
ВоспроизвестиSKA Êîíöåðò    
ВоспроизвестиÑïèò Îñòîðîæíàÿ Òðàâà    
Отметить:  Все | НетВыбранные: ВоспроизвестиВоспроизвести случайно
ПлейлистыДобавить кВоспроизвестиБольше