| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |

Воспроизвести включая подпапкиВоспроизвести случайно включая подпапки Воспроизвести Ñîáàêè â Êîñìîñå

Альбомы

Âàôëè

Âàôëè


Ãðóïïà èùåò ïðîäþññåðà

Ãðóïïà èùåò ïðîäþññåðà


Ñïîðòèâíèé êëóá àð쳿 [Ñåðã³é Æàäàí òà Ñîáàêè â êîñìîñ³]

Ñïîðòèâíèé êëóá àð쳿 [Ñåðã³é Æàäàí òà Ñîáàêè â êîñìîñ³]


Õâèëèíêó (single)

Õâèëèíêó (single)


300 êèòàéö³â (single) [Ñåðã³é Æàäàí òà Ñîáàêè â êîñìîñ³]

300 êèòàéö³â (single) [Ñåðã³é Æàäàí òà Ñîáàêè â êîñìîñ³]


Çáðîÿ Ïðîëåòàð³àòó [Ñåðã³é Æàäàí òà Ñîáàêè â êîñìîñ³]

Çáðîÿ Ïðîëåòàð³àòó [Ñåðã³é Æàäàí òà Ñîáàêè â êîñìîñ³]


Áèéñÿ çà íå¿ [Ñåðã³é Æàäàí òà Ñîáàêè â êîñìîñ³]

Áèéñÿ çà íå¿ [Ñåðã³é Æàäàí òà Ñîáàêè â êîñìîñ³]


Ðîê-ìóçèêàíò (single) [Æàäàí ³ Ñîáàêè]

Ðîê-ìóçèêàíò (single) [Æàäàí ³ Ñîáàêè]


Ïñè [Æàäàí ³ Ñîáàêè]

Ïñè [Æàäàí ³ Ñîáàêè]