| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |

Воспроизвести включая подпапкиВоспроизвести случайно включая подпапки Воспроизвести Íîðìû Ìîðàëè

Альбомы

Ïëåâàòü (Single)

Ïëåâàòü (Single)


Ñâîèìè ñèëàìè

Ñâîèìè ñèëàìè


Êëóá ðàçáèòûõ èäåàëîâ

Êëóá ðàçáèòûõ èäåàëîâ


Áðàòüÿ ïî êðîâè (Split) - ÍåÄîëæíî! & Íîðìû Ìîðàëè & Íóëåâàÿ Ïîçèöèÿ

Áðàòüÿ ïî êðîâè (Split) - ÍåÄîëæíî! & Íîðìû Ìîðàëè & Íóëåâàÿ Ïîçèöèÿ


Óñòàë-Óìðè!

Óñòàë-Óìðè!


Íå ñëîìèòü

Íå ñëîìèòü