| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |

Воспроизвести включая подпапкиВоспроизвести случайно включая подпапки Воспроизвести Áàëàáàñû

Альбомы

 ìîëîäûõ ñåðäöàõ

 ìîëîäûõ ñåðäöàõ


Åñëè òû åùå æèâîé

Åñëè òû åùå æèâîé


Ñâîáîäíûé êàê âåòåð

Ñâîáîäíûé êàê âåòåð