| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |

Воспроизвести Воспроизвести Íåñëûõàííî-íåâèäàííûå ïåñíè

Песни

ВоспроизвестиÊðàñíûå òðóñû    
ВоспроизвестиÇâåíÿò çâîíî÷êè    
ВоспроизвестиÒðè êèòà    
ВоспроизвестиÖûãàíñêàÿ ìåëàíõîëèÿ    
ВоспроизвестиËþáèìàÿ âñåõ æäåò    
ВоспроизвестиÊî ìíå, ìîÿ ñîáàêà    
ВоспроизвестиÌàòåðûé çýê    
ВоспроизвестиÝêîëîãè÷åñêàÿ ïåñíÿ    
ВоспроизвестиÍà ñåâåðå äèêîì    
ВоспроизвестиÒàê íåòó äûìà áåç îãíÿ    
ВоспроизвестиÊîãäà ïîðîé íî÷íîé    
ВоспроизвестиÏåðåâîðîò â áàøêå    
Воспроизвестиß âûøåë ðàíî äî çâåçäû    
ВоспроизвестиÍà äàë¸êîé ñòîðîíèíêå    
Отметить:  Все | НетВыбранные: ВоспроизвестиВоспроизвести случайно
ПлейлистыДобавить кВоспроизвестиБольше