| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |
Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêîâ · Äàâàéòå Ñîçâîíèìñÿ!

Воспроизвести Воспроизвести Äàâàéòå Ñîçâîíèìñÿ!

Песни

Воспроизвести01. Äàâàéòå Ñîçâîíèìñÿ!    
Воспроизвести02. Ïîçâîíè Ìíå, Ïîçâîíè    
Воспроизвести03. Ðîçîâûé Âå÷åð    
Воспроизвести04. Ïðîãðàììà Òåëåïåðåäà÷    
Воспроизвести05. Àëëî    
Воспроизвести06. Âñ¸, ×òî  Æèçíè Åñòü Ó Ìåíÿ    
Воспроизвести07. Áðåìåíñêèå Ìóçûêàíòû    
Воспроизвести08. Ýòîò Ìèð Ïðèäóìàí Íå Íàìè    
Воспроизвести09. Ìîé Àäðåñ - Ñîâåòñêèé Ñîþç    
Воспроизвести10. Óõîäèò Äåòñòâî    
Воспроизвести11. Ðàññêàæè, Ñíåãóðî÷êà    
Воспроизвести12. Ïåñåíêà Î Ñíåæèíêå    
Воспроизвести13. Íàæìè íà êíîïêó    
Отметить:  Все | НетВыбранные: ВоспроизвестиВоспроизвести случайно
ПлейлистыДобавить кВоспроизвестиБольше