| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |
Ëàýðòñêèé

Воспроизвести включая подпапкиВоспроизвести случайно включая подпапки Воспроизвести Ëàýðòñêèé

Альбомы

Äîèòåëè èçíóðåííûõ æàá

Äîèòåëè èçíóðåííûõ æàá


Ëó÷øèå ïåñíè ñ ðàçíûõ ìàãíèòàëüáîìîâ

Ëó÷øèå ïåñíè ñ ðàçíûõ ìàãíèòàëüáîìîâ


Îáùåñòâî Òóëå

Îáùåñòâî Òóëå


Äåòè õîðîíÿò êîíÿ

Äåòè õîðîíÿò êîíÿ


Ïîâîä äëÿ îïòèìèçìà

Ïîâîä äëÿ îïòèìèçìà


Äåòñòâà ÷èñòûå ãëàçåíêè

Äåòñòâà ÷èñòûå ãëàçåíêè


Æåíùèíà ñ òðóáîé

Æåíùèíà ñ òðóáîé


Íåáðîñêèå íîñêè

Íåáðîñêèå íîñêè


Âûìÿ

Âûìÿ


Ïåñíè ïàðòèéöà-2 èëè Ïîäîíêè (ÀÇÎÍ)

Ïåñíè ïàðòèéöà-2 èëè Ïîäîíêè (ÀÇÎÍ)