| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |
ÃðÎáîðîíà · Èíñòðóêöèÿ ïî âûæèâàíèþ

Воспроизвести Воспроизвести Èíñòðóêöèÿ ïî âûæèâàíèþ

Песни

ВоспроизвестиÍåïðåðûâíûé ñóèöèä    
ВоспроизвестиÏîñâÿùåíèå À Êðó÷åíûõ    
ВоспроизвестиÌîÿ ñåâåðíàÿ ñòðàíà    
ВоспроизвестиÀ ó ìèðà ÷àñ äî ïîëíî÷è    
ВоспроизвестиÐîê-í-ðîëëüíûé ôðîíò    
ВоспроизвестиÒîâàðèù Ãîðáà÷åâ    
ВоспроизвестиÀôãàíñêèé ñèíäðîì    
ВоспроизвестиÂñå ïðîéäåò    
ВоспроизвестиÊðàñíûé ñìåõ    
ВоспроизвестиÍîæ â ñïèíó    
ВоспроизвестиÊîðîíà    
ВоспроизвестиÏîñâÿùåíèå À Êðó÷åíûõ    
ВоспроизвестиÐîäèíà-ñìåðòü    
ВоспроизвестиÕóé    
ВоспроизвестиÍåïðåðûâíûé ñóèöèä    
Отметить:  Все | НетВыбранные: ВоспроизвестиВоспроизвести случайно
ПлейлистыДобавить кВоспроизвестиБольше