| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |
ÃðÎáîðîíà · Ïðàçäíèê êîí÷èëñÿ (êîíöåðò) · CD 2

Воспроизвести Воспроизвести CD 2

Песни

Воспроизвести01. Ðå÷ü Ïðî Ïàíê    
Воспроизвести02. Ñêâîçü Äûðó Â Ìîåé Ãîëîâå    
Воспроизвести03. Ðå÷ü Ïðî «Äóðà÷êà»    
Воспроизвести04. Ïðî Äóðà÷êà    
Воспроизвести05. Âñ¸ Ïðîéä¸ò    
Воспроизвести06. Îòâåòû Íà Âîïðîñû    
Воспроизвести07. Ïðî ×åðâÿ÷êîâ    
Воспроизвести08. Îïòèìèçì    
Воспроизвести09. Íàñåêîìûå    
Воспроизвести10. Ñïàòü    
Воспроизвести11. Îòâåòû Íà Âîïðîñû    
Воспроизвести12. Ïðî Ìèøóòêó    
Воспроизвести13. Ëîáîòîìèÿ    
Воспроизвести14. Èâàíîâî Äåòñòâî    
Воспроизвести15. Ðóññêîå Ïîëå Ýêñïåðèìåíòîâ    
Отметить:  Все | НетВыбранные: ВоспроизвестиВоспроизвести случайно
ПлейлистыДобавить кВоспроизвестиБольше