| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |
ÃðÎáîðîíà · Òàê çàêàëÿëàñü ñòàëü

Воспроизвести Воспроизвести Òàê çàêàëÿëàñü ñòàëü

Песни

ВоспроизвестиÍîâàÿ ïàòðèîòè÷åñêàÿ    
ВоспроизвестиÑîëäàòàìè íå ðîæäàþòñÿ    
ВоспроизвестиÃëîáàëüíîñòü    
Воспроизвести êàæäîì äîìå    
ВоспроизвестиÎäèí äåíü Èâàíà Äåíèñîâè÷à    
ВоспроизвестиÍîâûé 37-é    
ВоспроизвестиÊòî ñèëüíåå, òîò è ïðàâ    
ВоспроизвестиÒàê çàêàëÿëàñü ñòàëü    
ВоспроизвестиÎáîñðàòüñÿ è íå æèòü    
ВоспроизвестиËåòî ïðîøëî    
ВоспроизвестиÕàðàêèðè    
ВоспроизвестиÊÃÁ    
ВоспроизвестиÀìíåçèÿ    
ВоспроизвестиÒèøèíà    
ВоспроизвестиÀíàðõèÿ    
ВоспроизвестиÊîëûáåëüíàÿ    
Отметить:  Все | НетВыбранные: ВоспроизвестиВоспроизвести случайно
ПлейлистыДобавить кВоспроизвестиБольше