| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |
Ýïèäåìèÿ · Ïðèäóìàé ñâåòëûé ìèð (single)

Воспроизвести Воспроизвести Ïðèäóìàé ñâåòëûé ìèð (single)

Песни

ВоспроизвестиСкачать01. Ïðèäóìàé ñâåòëûé ìèð    
ВоспроизвестиСкачать02. Êîðîíà è øòóðâàë    
ВоспроизвестиСкачать03. Ãäå ðîæäàþòñÿ ðàññâåòû (video mix)    
ВоспроизвестиСкачать04. Ïüÿíûé ðàçãîâîð (Xe-None remix)