| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |

Воспроизвести Воспроизвести  òðåçâó÷èÿõ áàëëàä

Песни

ВоспроизвестиСкачать01 Èíòðî    
ВоспроизвестиСкачать02 Ñíîâà áûòü ñ òîáîé    
ВоспроизвестиСкачать03 Ôåíèêñ    
ВоспроизвестиСкачать04 Æèçíü â ñóìåðêàõ    
ВоспроизвестиСкачать05 ×àñ èñïûòàíèÿ    
ВоспроизвестиСкачать06 Ïðîéäè ñâîé ïóòü    
ВоспроизвестиСкачать07 Ñòðàíà çàáâåíèÿ    
ВоспроизвестиСкачать08 Âðåìÿ âûáîðà    
ВоспроизвестиСкачать09 Âå÷íûé âîèòåëü    
ВоспроизвестиСкачать10 Çâîí ìîíåò    
ВоспроизвестиСкачать11 Âçîøëà ëóíà    
ВоспроизвестиСкачать12 Âñàäíèê èç ëüäà    
ВоспроизвестиСкачать13 Èñïîâåäü ïåðâîãî áîãà    
ВоспроизвестиСкачать14 Õîæäåíèå çà òðè ìîðÿ    
ВоспроизвестиСкачать15 Ïðîùàé, ìîé äîì