| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |

Воспроизвести Воспроизвести Òóðáî Ðåòðî

Песни

ВоспроизвестиСкачатьÏåòåðáóðãñêèé øàíñîíüå    
ВоспроизвестиСкачатьÏÿòèêðûëûé    
ВоспроизвестиСкачатьÃåðìàíååâêà    
ВоспроизвестиСкачатьÏóçûðè    
ВоспроизвестиСкачатьÂîäêà Ïîëüêà Õóìïïà    
ВоспроизвестиСкачатьÝëèòíûé àëêîãîëü    
ВоспроизвестиСкачатьÁàð çàêðûâàåòñÿ    
ВоспроизвестиСкачатьÄåñÿòü    
ВоспроизвестиСкачатьÀìñòåðäàì    
ВоспроизвестиСкачатьÑíåæèíêà    
ВоспроизвестиСкачатьÇà ïèâîì    
ВоспроизвестиСкачатьÈìïðîâèçàöèÿ [Hidden track]