| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |
Íàñëåäèå âàãàíòîâ · Äâà Âîðîíà (EP)

Воспроизвести Воспроизвести Äâà Âîðîíà (EP)

Песни

ВоспроизвестиСкачатьÈíòðî    
ВоспроизвестиСкачатьÁàëëàäà Î Äâóõ Âîðîíàõ    
ВоспроизвестиСкачатьÇà Ìíîé Íà Êàðëîó    
ВоспроизвестиСкачатьÈñïàíñêàÿ    
ВоспроизвестиСкачатьÂàñÿ (In Extremo 'Liam' Cover)    
ВоспроизвестиСкачатьDudeldrum