| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |
Исполнители

Воспроизвести включая подпапкиВоспроизвести случайно включая подпапки Воспроизвести Исполнители

Альбомы

Ïåñíè Àëîé Êíèãè

Ïåñíè Àëîé Êíèãè


Ïåñíè Àëîé Êíèãè (1992 remake)

Ïåñíè Àëîé Êíèãè (1992 remake)


Ôèíðîä-Çîíã

Ôèíðîä-Çîíã


Ïîñëåäíåå Èñïûòàíèå [Ôýíòåçè-ìþçèêë]

Ïîñëåäíåå Èñïûòàíèå [Ôýíòåçè-ìþçèêë]


covers

covers


recon

recon


Àéðý è Ñàðóìàí

Àéðý è Ñàðóìàí


Äýí Íàçãóë

Äýí Íàçãóë


Êðûñ è Øìåíäðà

Êðûñ è Øìåíäðà


Ïòèöà Ñè

Ïòèöà Ñè


Ñàóðîíû÷

Ñàóðîíû÷